VUI SỐNG TIN MỪNG

… Và Chúa nói “Không”

CGS hien dai

… VÀ CHÚA NÓI “KHÔNG”

Tôi xin Chúa cất đi niềm kiêu hãnh của tôi, và Chúa nói ‘không’,
Người bảo rằng không phải chính Người cất đi, mà chính tôi phải từ bỏ.

Tôi xin Chúa chữa cho đứa con khuyết tật của tôi, và Chúa nói ‘không’,
Người bảo rằng tinh thần của nó toàn vẹn, và thể xác chỉ là tạm thời.

Tôi xin Chúa ban cho tôi đức kiên nhẫn, và Chúa nói ‘không’,
Người bảo rằng đức kiên nhẫn là hệ quả của gian truân, nó không được ban cho, nhưng phải trả giá để có được.

Tôi xin Chúa ban cho tôi hạnh phúc, và Chúa nói ‘không’,
Người bảo rằng Người ban ân sủng, còn hạnh phúc là tùy thuộc nơi tôi.

Tôi xin Chúa tránh cho tôi khỏi khổ đau, và Chúa nói ‘không’,
Người bảo: “Đau khổ sẽ kéo con ra khỏi những lưu luyến thế gian và đưa con đến gần Cha hơn”

Tôi hỏi Chúa xem Người có yêu thương tôi không, và Chúa nói ‘có’,
Người đã ban cho tôi Con Một của Người để chết vì tôi,
và tôi sẽ hưởng Thiên Đàng mai sau vì tôi đã tin.

Tôi xin Chúa giúp tôi yêu thương tha nhân như Người đã yêu tôi,
và Chúa bảo: “À, cuối cùng con đã suy nghĩ đúng.”

… AND GOD SAID “NO”

I asked God to take away my pride, and God said, “No”.
He said it was not for Him to take away, but for me to give up.

I asked God to make my handicapped child whole and God said, “No”.
He said her spirit is whole her body is only temporary.

I asked God to grant me patience and God said, “No”.
He said that patience is a by-product of tribulation it isn’t granted, it’s earned.

I asked God to give me happiness and God said, “No”.
He said He gives blessings, happiness is up to me.

I asked God to spare me pain and God said, “No”.
He said, “Suffering draws you apart from worldly cares and brings you closer to Me.

I asked God if He love me and God said, “Yes”.
He gave me His only Son who died for me,
and I will be in heaven someday because I believe.

I asked God to help me love others as much as He loves me,
and God said, “Ah, finally, you have the idea.”

CLAUDIA MINDEN WEISZ

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế