VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống thứ bảy 2.9.2017: Đừng chôn lấp yêu thương !

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế