VUI SỐNG TIN MỪNG

Tĩnh Tâm Mùa Chay buổi thứ nhất của cha Tiến Lộc, DCCT, ngày 26.2.2016 tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ

Cha Tiến Lộc đã giảng vào thứ sáu 26.2.2016 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Đây là ngày thứ nhất trong ba ngày liên tiếp.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế