Có 1 phản hồi

  • Con cảm Ơn Cha đã giảng dạy cho con được nghe lời Chúa .
    Xin Cha cho con được nghe mỗi ngày.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế