Có 1 phản hồi

  • Chính bản thân con, trong 39 năm nay, con cũng nhận thấy tất cả những lần con cầu nguyện cùng Chúa , Đức Mẹ và các Thánh, với tất cả lòng chân thành, tha thiết, cậy trông, và nhất là khi con hết lòng tin tưởng, thì con đều được các Đấng nhậm lời.

Trả lời Xuan Dinh Xóa

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế