TÂM CA NGUYỆN CẦU

“NGUYỆN CHÚA CHÚC LÀNH CHO ANH EM” – Sách Dân Số 6, 24 – 26

Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em !
Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em

và dủ lòng thương anh em !
Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em !
Sách Dân Số 6, 24 – 26

Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde !
Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce !
Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix !
Nombres 6: 24 – 26 

The Lord bless you and keep you;
the Lord make his face shine on you and be gracious to you;
the Lord turn his face toward you and give you peace.
Numbers 6: 24 – 26 

 

 

 

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế