MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG

AVE MARIA – Lời Việt: MK Quang Uy, 1997

AVE MARIA
Kính Mừng Maria
Bài Nguyện Ca truyền thống

gồm rất nhiều thứ tiếng trên thế giới
của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức ( Lourdes )
miền Nam nước Pháp.
Lời Việt: MK Quang Uy 1997

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế