ĐƠN KHÚC NIỀM TIN

Hãy luôn có trước mặt…

Hãy luôn có trước mặt…

Ý tưởng:
Lm. Guy Maria Nguyễn Hồng Giáo, OFM ( 1937 – 2015 )
Lm. Giuse Bùi Văn Nho ( 1946 – 1989 )
Tác giả:
Lm. Giuse Nguyễn Tiến Lộc, DCCT
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế