Có 1 phản hồi

Trả lời Thanh no nguyen thi Xóa

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế