Chuyên trang : TÂM CA NGUYỆN CẦU

CẦU NGUYỆN – Mahatma Gandhi

Tôi không phải là một nhà văn chương, Tôi cũng chẳng phải là một khoa học gia. Tôi chỉ cố gắng trở thành một người cầu nguyện… Chính kinh...