Có 1 phản hồi

  • Buổi 3 con xem và nghe rõ. Con cảm ơn Cha nhiều. Xin Chúa chúc lành cho Cha.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế