VUI SỐNG TIN MỪNG

LỜI HẰNG SỐNG thứ sáu 29.1.2016: Mời gọi đến cùng Thiên Chúa


LỜI HẰNG SỐNG CHO THỨ SÁU 29.1.2016

TIN MỪNG Mc 4, 26 – 34
“Mời gọi đến cùng Thiên Chúa”
Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế