Có 2 phản hồi

  • Sang nay con được nghe chia sẻ lời Chúa của Cha …Ta ơn Chúa ..Xin Ngài ban cho con được sống “Doi Dao “ thêm trên con đường TÂM LINH..biết sâu sắc tìm hiểu thêm về lời mời gọi của Thầy là MỤC TỬ …nghe và thực hiện ý thực nơi giáo huấn của Thầy qua Duc Tin của Giao hội…Amen

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế