Có 1 phản hồi

  • Thưa Cha, con cám ơn cha vì hôm nay con được nghe một bài giảng tuyệt vời, ước gì con biết xét mình , hối hận và xin lổi mỗi khi đi lễ như bài giảng cha đã diễn tả , gợi ý ra

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế