TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 2 Thường Niên năm C – Tiệc Cưới Cana

image015

http://www.trungtammucvudcct.com/web/nghegiang_online.php?id=1594

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 2 Thường Niên năm C
Tiệc Cưới Cana: Ga 2, 1 – 11
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
18 giờ 30 Nhà Thờ DCCT Kỳ Đồng, Sàigòn

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế