TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 4 TN C, Thánh Lễ Xa Quê DCCT 3.2.2013

image007

http://www.trungtammucvudcct.com/web/nghegiang_xaque.php?id=300

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên năm C
Lễ Xa Quê DCCT Sàigòn 3.2.2013
Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế