TÂM CA NGUYỆN CẦU

LỜI KINH CỦA HƯỚNG ĐẠO SINH LẤY CỦA THÁNH IGNATIO DE LOYOLA ( 1491 – 1556 ), ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG TÊN

Tiếng Việt:

Lạy Chúa, xin dạy con biết quảng đại,
biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự,
biết cho mà không cần tính toán,
biết chiến đấu mà không sợ thương tích,
biết làm việc mà không cần an nghỉ,
biết tận lực mà không cần phần thưởng nào khác
ngoài sự nhận biết rằng con đã làm theo thánh ý Chúa.
Amen.

Tiếng Anh:

Dearest Lord,
teach me to be generous;
teach me to serve You as You deserve;
to give and not to count the cost,
to fight and not to heed the wounds,
to toil and not to seek for rest,
to labour and not to ask for reward,
save that of knowing I am doing Your Will.
Amen.

Tiếng Pháp:

Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux,
à vous aimer comme vous le méritez,
à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser sans attendre d’autre récompense
que celle de savoir que nous faisons votre Sainte Volonté.
Amen.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế