Có 1 phản hồi

  • Cam on nhom MAI KHOI da giup toi cau nguyen sot sang hon de ren luyen duc tin
    manh me hon.
    Cam on,
    Ly

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế