Có 1 phản hồi

  • Cầu xin Chúa ban cho tôi , các bạn và tất cả mọi người chúng ta niềm tin , hy vọng và bình an . Rinascero` , Rinascerai .

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế