Có 1 phản hồi

Trả lời Joseph Viet Xóa

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế