NGHIỆM SINH GIỮA ĐỜI

Bao nhiêu ?

Doi tay mo ra

“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già ?
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non ?”

Đá bao nhiêu tuổi đá mòn ?
Sông bao nhiêu tuổi đổi giòng uốn quanh ?
Đất bao nhiêu kỷ đất lành ?
Nguồn bao nhiêu thuở sẽ thành cạn khô ?
Ao bao nhiêu buổi nên hồ ?
Tằm bao nhiêu khắc dệt tơ cho vàng ?
Cây bao nhiêu nắng che tàn ?
Lúa bao nhiêu gió đòng đòng trổ bông ?
Mùa bao nhiêu tháng lập đông ?
Đêm bao nhiêu giấc trống dồn sang canh ?
Mưa bao nhiêu hạt mộ xanh ?

Lệ bao nhiêu giọt cho đành lòng nhau ?
Tình bao nhiêu nhớ tình sầu ?
Sầu bao nhiêu nỗi phai mầu lãng quên ?
Hoa bao nhiêu nụ trắng thềm ?
Đường bao nhiêu cỏ trải mềm chân ai ?
Đàn bao nhiêu khúc trùng dây ?

Rượu bao nhiêu chén cho say anh hùng ?

Thơ bao nhiêu vận cho cùng,
Đưa tôi về tới cội nguồn nhân sinh ?

MK QUANG UY, 1983
( Hai câu mở đầu là ca dao Việt Nam )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế