Có 1 phản hồi

  • Lạy Chúa xin đoái thương đến đàn con Đất Việt.Thưa cha con đã không cầm được mắt thương cho thận phận của người dân Việt đang phải chịu thảm cảnh đầy đoạ trong một thể chế phi nhân tính.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế