Có 1 phản hồi

  • 10 năm trời SỐNG VỚI THAI NHI ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG. TÔI ĐÃ ĐẾN ĐÔNG NAI GẶP VÀ THĂM NGHĨA TRANG. NHÀ MỞ ” NHÀ TẠM LÁNH” của Cha Tịch Thai Nhi.
    Tôi phải cúi đầu khâm phục cha. MỘT LM. MộT CHIẾN SĨ BẢO VỆ SỰ KIÊN CƯỜNG DŨNG CẢM ĐÃ CỨU 41.OOO NGÀN THAI NHI..VA RẤT NHIỀU CHỊ EM GIỮ THAI VÀ SINH CON.
    TÔI TẠ ƠN CHÚA CẢM ƠN CHA ĐÃ LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG CHO ACE BVSS CHÚNG TÔI NOI THEO.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế