Liên hệ và trợ giúp

Xin Quý Ân Nhân liên hệ và trợ giúp trực tiếp

540726_569606373087069_1074927809_n

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Văn phòng Bác Ái Xã Hội

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT

38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sàigòn

Email : gxmehangcuugiup@gmail.com

Tel : +84-903.340.914

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !